Member List Traning Contact Us Sitemap Facebook Twitter
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว

หน้าแรก >> เว็บบอร์ด >> ค่านิยมทั้ง 12 ประการ

ค่านิยมทั้ง 12 ประการ

ค่านิยมทั้ง 12 ประการ
1.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม-เพื่อส่วนรวม
3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
9.มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.รู้จักดำรงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

โดย : ผู้ดูแลเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2557 23:35   อ่าน 1041    ตอบ 0กรุณาล็อกอินหรือสมัครสมาชิกก่อนการแสดงความคิดเห็น
ศูนย์ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA สพม.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเขต 13 เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อเมือง จ.ตรัง
software สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบและพัฒนา วิเชียร เดิมหลิ่ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่)The code by .weerachai 2003-2011 All Rights Reserved.Link Comments & Suggestions Please Contact Us : 92000