Member List Traning Contact Us Sitemap Facebook Twitter
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว

หน้าแรก >> แจ้งข่าว คลังความรู้ Explicit Knowledge >> แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ7)แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ7)

แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ7)

2.5 สรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายและข้อเสนอแนะ

                   การเขียนสรุปผลการดำเนินงาน ต้องเขียนสรุปให้ครอบคลุม ครบถ้วน ประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญ ปัญหาหรือวัตถุประสงค์ ขอบเขตของปัญหา สมมติฐาน วิธีดำเนินการ ผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอข้อสรุปของผลการดำเนินงานอย่างชัดเจนอภิปรายผลการศึกษา เป็นการประเมินและขยายความของผลที่ได้จากการศึกษา เพื่อยืนยันว่าผลที่ได้น่าเชื่อถือ ถูกต้อง สอดคล้องตามสมมติฐาน ตรงตามแนวคิดทฤษฎีอะไร ตรงตามผล ตรงตามข้อเท็จจริงที่พบการวิจัย ของใคร อย่างไร สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรบ้าง หรือขัดแย้งกับส่วนใด อย่างไร ต้องอธิบายเหตุผลและหาข้อมูลเพิ่มเติม ชี้แจงความเป็นไปได้ของผลการศึกษาที่ขัดแย้งข้อเสนอแนะ การศึกษาหรือทำวิจัยทุกเรื่องต้องมีข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น ได้แก่ การนำผลการศึกษา/วิจัยไปใช้ ว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง และจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร การใช้ระเบียบวิธีการวิจัย ว่าควรทำตามอย่างที่เราทำหรือไม่ หรือควรใช้วิธีการอย่างไร รวมทั้งข้อระมัดระวังว่าเราทำแล้วพบปัญหาอะไร แก้ไขอย่างไรจึงได้ผลดี การทำการศึกษาหรือวิจัยต่อไป เป็นการเสนอแนะว่าควรทำวิจัยในประเด็นปัญหาอะไรอีกบ้าง ตัวแปรใดไม่จำเป็นศึกษา ควรเปลี่ยนระเบียบวิธีการวิจัยอย่างไรหรือไม่ จึงจะทำให้ได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ การเขียนข้อเสนอแนะควรยึดหลักว่าต้องเป็นเนื้อหาที่ได้จากผลการศึกษา/วิจัย เรื่องนั้นเป็นเรื่องใหม่ที่สำคัญ ปฏิบัติได้

                                                                    (ติดตามตอนทึ่ 8)


วันที่ : 6 ก.ย. 2562   อ่าน : 963


     
  ตารางสอนออกอากาศ 18พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563 (อ่าน:467)
17 พ.ค. 2563
  กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ปีการศึกษา 2563 (ช่วง18 พ.ค-30 มิย.) (อ่าน:448)
14 พ.ค. 2563
  จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน:496)
14 พ.ค. 2563
  โรงเรียนหยุดได้ การเรียนรู้หยุดไม่ได้ เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน:502)
6 พ.ค. 2563
  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (ุ9) (อ่าน:1235)
6 ก.ย. 2562
   


ศูนย์ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA สพม.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเขต 13 เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อเมือง จ.ตรัง
software สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบและพัฒนา วิเชียร เดิมหลิ่ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่)The code by .weerachai 2003-2011 All Rights Reserved.Link Comments & Suggestions Please Contact Us : 92000